ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

ชื่อโรงเรียน URL LINK
บ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) http://kan1.kn.ac.th/smss/001
บ้านแก่งหลวง http://kan1.kn.ac.th/smss/002
วัดถ้ำมังกรทอง http://kan1.kn.ac.th/smss/003
วัดท่าน้ำตื้น http://kan1.kn.ac.th/smss/005
ท่าพะเนียดกุญชร http://kan1.kn.ac.th/smss/006
บ้านหนองสองตอน http://kan1.kn.ac.th/smss/007
บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) http://kan1.kn.ac.th/smss/010
บ้านทับศิลา http://kan1.kn.ac.th/smss/011
บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) http://kan1.kn.ac.th/smss/012
บ้านหัวหิน http://kan1.kn.ac.th/smss/014
วัดบ้านยาง http://kan1.kn.ac.th/smss/015
วัดท่ามะขาม http://kan1.kn.ac.th/smss/016
พัฒน์พงศ์ http://kan1.kn.ac.th/smss/017
บ้านห้วยน้ำขาว http://kan1.kn.ac.th/smss/018
หนองบ้านเก่าสามัคคี http://kan1.kn.ac.th/smss/019
บ้านตะเคียนงาม http://kan1.kn.ac.th/smss/020
บ้านทุ่งศาลา http://kan1.kn.ac.th/smss/022
วัดบ้านเก่า http://kan1.kn.ac.th/smss/025
วัดพุน้อย http://kan1.kn.ac.th/smss/026
ตชด.บ้านประตูด่าน http://kan1.kn.ac.th/smss/027
อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม http://kan1.kn.ac.th/smss/028
อนุบาลกาญจนบุรี http://kan1.kn.ac.th/smss/029
บ้านหัวนา http://kan1.kn.ac.th/smss/030
บ้านวังสารภี http://kan1.kn.ac.th/smss/031
วัดทุ่งลาดหญ้า  http://kan1.kn.ac.th/smss/032
วัดกาญจนบุรีเก่า  http://kan1.kn.ac.th/smss/033
บ้านท่าหวี http://kan1.kn.ac.th/smss/034
บ้านจันอุย http://kan1.kn.ac.th/smss/035
บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) http://kan1.kn.ac.th/smss/037
บ้านทุ่งนานางหรอก  http://kan1.kn.ac.th/smss/038
บ้านหนองสามพราน http://kan1.kn.ac.th/smss/039
บ้านท่ามะนาว http://kan1.kn.ac.th/smss/040
บ้านวังด้ง http://kan1.kn.ac.th/smss/041
บ้านท่าทุ่ม http://kan1.kn.ac.th/smss/042
บ้านท่าโป่ง http://kan1.kn.ac.th/smss/043
บ้านหนองหอย http://kan1.kn.ac.th/smss/044
วัดเขาน้อย http://kan1.kn.ac.th/smss/045
บ้านนากาญจน์ http://kan1.kn.ac.th/smss/046
บ้านดงยาง http://kan1.kn.ac.th/smss/047
บ้านวังตะเคียน http://kan1.kn.ac.th/smss/048
บ้านหนองกลางพง http://kan1.kn.ac.th/smss/049
ลุ่มโป่งเสี้ยว http://kan1.kn.ac.th/smss/050
วัดศรีอุปลาราม http://kan1.kn.ac.th/smss/052
บ้านพุประดู่ http://kan1.kn.ac.th/smss/053
สมาคมนักเรียนเก่าราชินี http://kan1.kn.ac.th/smss/054
บ้านหนองบัว http://kan1.kn.ac.th/smss/055
บ้านพุเลียบ http://kan1.kn.ac.th/smss/056
บ้านทุ่งนาคราช http://kan1.kn.ac.th/smss/058
บ้านเขาปูน http://kan1.kn.ac.th/smss/059
บ้านวังปลาหมู http://kan1.kn.ac.th/smss/060
บ้านวังลาน http://kan1.kn.ac.th/smss/061
วัดไทยวิวัฒนาราม http://kan1.kn.ac.th/smss/062
บ้านถ้ำ http://kan1.kn.ac.th/smss/063
บ้านดอนคราม http://kan1.kn.ac.th/smss/064
วัดหนองตะโก http://kan1.kn.ac.th/smss/065
บ้านห้วยน้ำโจน http://kan1.kn.ac.th/smss/066
วัดท่าตะคร้อ http://kan1.kn.ac.th/smss/067
วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง http://kan1.kn.ac.th/smss/068
อนุบาลท่าม่วง http://kan1.kn.ac.th/smss/069
วัดท่าล้อ http://kan1.kn.ac.th/smss/070
เขาดินวิทยาคาร http://kan1.kn.ac.th/smss/071
วัดศรีสุวรรณาราม http://kan1.kn.ac.th/smss/073
วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ http://kan1.kn.ac.th/smss/074
บ้านหนองมงคล http://kan1.kn.ac.th/smss/075
บ้านหนองน้ำขุ่น http://kan1.kn.ac.th/smss/076
บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) http://kan1.kn.ac.th/smss/077
บ้านสระเศรษฐี http://kan1.kn.ac.th/smss/078
วัดลําสำรอง http://kan1.kn.ac.th/smss/079
บ้านรางสะเดา http://kan1.kn.ac.th/smss/080
ตลาดสํารอง http://kan1.kn.ac.th/smss/081
วัดหนองพังตรุ http://kan1.kn.ac.th/smss/082
บ้านห้วยไร่ http://kan1.kn.ac.th/smss/083
บ้านหนองเป็ด http://kan1.kn.ac.th/smss/084
วัดม่วงชุม http://kan1.kn.ac.th/smss/085
วัดชุกพี้ http://kan1.kn.ac.th/smss/086
วัดขุนไทยธาราราม http://kan1.kn.ac.th/smss/087
บ้านรางสาลี่ http://kan1.kn.ac.th/smss/088
วัดสระกลอยสามัคคีธรรม http://kan1.kn.ac.th/smss/089
บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) http://kan1.kn.ac.th/smss/090
วัดวังขนายทายิการาม http://kan1.kn.ac.th/smss/091
บ้านหนองตาบ่ง http://kan1.kn.ac.th/smss/093
วัดวังศาลา http://kan1.kn.ac.th/smss/094
วัดหนองเสือ http://kan1.kn.ac.th/smss/095
บ้านหนองสะแก http://kan1.kn.ac.th/smss/096
วัดโพธิ์ศรีสุขาราม http://kan1.kn.ac.th/smss/097
บ้านรางจิก http://kan1.kn.ac.th/smss/098
วัดอินทาราม http://kan1.kn.ac.th/smss/099
บ้านห้วยตลุง http://kan1.kn.ac.th/smss/100
วัดหนองตะครอง http://kan1.kn.ac.th/smss/101
บ้านโกรกตารอด http://kan1.kn.ac.th/smss/102
ดิศกุล http://kan1.kn.ac.th/smss/103
บ้านหนองอีเห็น http://kan1.kn.ac.th/smss/104
บ้านหนองสองห้อง http://kan1.kn.ac.th/smss/105
วัดยางเกาะ http://kan1.kn.ac.th/smss/107
บ้านกลอนโด http://kan1.kn.ac.th/smss/108
วัดหนองบัว http://kan1.kn.ac.th/smss/110
บ้านแหลมทอง http://kan1.kn.ac.th/smss/111
บ้านทุ่งมะขามเฒ่า http://kan1.kn.ac.th/smss/112
วัดจรเข้เผือก http://kan1.kn.ac.th/smss/113
บ้านท่ามะเฟือง http://kan1.kn.ac.th/smss/114
บ้านท่าเสด็จ http://kan1.kn.ac.th/smss/115
วัดถ้ำอ่างหิน http://kan1.kn.ac.th/smss/116
บ้านหนองหญ้าปล้อง http://kan1.kn.ac.th/smss/117
บ้านหนองกวาง http://kan1.kn.ac.th/smss/118
บ้านทุ่งยาว http://kan1.kn.ac.th/smss/119
บ้านหนองโสน http://kan1.kn.ac.th/smss/120
บ้านไทรทอง http://kan1.kn.ac.th/smss/121
บ้านโป่งโก http://kan1.kn.ac.th/smss/122
บ้านท่ามะไฟ http://kan1.kn.ac.th/smss/123
บ้านเนินไพร http://kan1.kn.ac.th/smss/124
บ้านหนองหิน http://kan1.kn.ac.th/smss/125
บ้านหนองปล้อง http://kan1.kn.ac.th/smss/126
บ้านท่าแย้ http://kan1.kn.ac.th/smss/127
บ้านท่าพุ http://kan1.kn.ac.th/smss/129
อนุบาลด่านมะขามเตี้ย http://kan1.kn.ac.th/smss/131
ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) http://kan1.kn.ac.th/smss/132
บ้านหนองไผ่ http://kan1.kn.ac.th/smss/133
บ้านหนองปากดง http://kan1.kn.ac.th/smss/134
บ้านหินแด้น http://kan1.kn.ac.th/smss/135
จํารูญเนติศาสตร์ http://kan1.kn.ac.th/smss/136
บ้านน้ำพุ http://kan1.kn.ac.th/smss/0041
บ้านสามหลัง http://kan1.kn.ac.th/smss/0042
บ้านดงเสลา http://kan1.kn.ac.th/smss/0044
บ้านโป่งหวาย http://kan1.kn.ac.th/smss/0045
บ้านพุน้ำเปรี้ยว http://kan1.kn.ac.th/smss/0046
บ้านท่าสนุ่น http://kan1.kn.ac.th/smss/0047
บ้านบนเขาแก่งเรียง http://kan1.kn.ac.th/smss/0048
ชุมชนบ้านท่ากระดาน http://kan1.kn.ac.th/smss/0049
บ้านหม่องกระแทะ http://kan1.kn.ac.th/smss/0050
บ้านเจ้าเณร http://kan1.kn.ac.th/smss/0051
วัดถ้ำองจุ http://kan1.kn.ac.th/smss/0054
บ้านองหลุ http://kan1.kn.ac.th/smss/0055
บ้านปากนาสวน http://kan1.kn.ac.th/smss/0056
บ้านองสิต http://kan1.kn.ac.th/smss/0057
บ้านนาสวน http://kan1.kn.ac.th/smss/0058
บ้านน้ำมุด http://kan1.kn.ac.th/smss/0059
บ้านต้นมะพร้าว http://kan1.kn.ac.th/smss/0060
อนุบาลศรีสวัสดิ์ http://kan1.kn.ac.th/smss/0061
บ้านทุ่งนา http://kan1.kn.ac.th/smss/0062